Skip links

Terms and Conditions

Last updated: September 05, 2021

Termd and conditions are written in dutch due tot enforced LAW.

Ability to Act is a project by Erwin Sengers. This website is runned by Modern Media Hub, Bankaplein 2, 2585EV The Hague, The Netherlands. For contact please contact info@modernmediahub.nl


(1) Werkingssfeer, wijzigingen
1.1 Deze Algemene Voorwaarden (AV) van Modern Media Hub gelden voor alle producten en
diensten van Modern Media Hub.
1.2 MODERN MEDIA HUB levert al haar producten en diensten uitsluitend op basis van deze AV.
Dit geldt in het bijzonder ook dan, wanneer de klant Algemene Voorwaarden hanteert
en deze tegenstrijdige of van de hier weergegeven AV afwijkende bepalingen
bevatten. De hier weergegeven AV gelden ook indien MODERN MEDIA HUB, met wetenschap van
de tegenstrijdige of van de hier weergegeven bepalingen afwijkende bepalingen van
de klant, de opdracht zonder voorbehoud uitvoert.
1.3 MODERN MEDIA HUB kan deze AV wijzigen met inachtneming van een termijn van 30 dagen.
Indien de klant niet binnen de door MODERN MEDIA HUB gestelde termijn bezwaar maakt tegen de
wijziging, geldt de wijziging als aanvaard. In zijn wijzigingsaankondiging wijst MODERN MEDIA HUB
de klant erop, dat de wijziging van kracht wordt, indien hij daar niet binnen de
gestelde termijn bezwaar tegen maakt.
1.4 MODERN MEDIA HUB kan informatie en verklaringen die betrekking hebben op de
overeenkomst, aan het e-mailadres van de klant sturen.
1.5 Informatie betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht
Herroepingsrecht
U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen
de overeenkomst te herroepen.
De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag van de sluiting van de
overeenkomst.
Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (MODERN MEDIA HUB) via een
ondubbelzinnige verklaring (bijv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte
stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor
gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent
hiertoe niet verplicht.
Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw
uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is
verstreken.
Gevolgen van de herroeping
Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment
heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten
ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons
geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan
14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te
herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als
waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk
anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen
kosten in rekening worden gebracht.
U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de
dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld,
aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen
terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.
De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening.
U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het
gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard,
de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen.
Als u heeft verzocht om de verrichting van diensten te laten beginnen tijdens de
herroepingstermijn, betaalt u een bedrag dat evenredig is aan hetgeen op het
moment dat u ons ervan in kennis heeft gesteld dat u de overeenkomst herroept
reeds geleverd is, vergeleken met de volledige uitvoering van de overeenkomst.
Modelformulier voor herroeping
Aan MODERN MEDIA HUB:
Ik/Wij deel/delen () u hierbij mede dat ik/wij onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst ()
herroep/herroepen () Besteld op ()/Ontvangen op (): Naam/Namen consument(en): Adres consument(en): Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend): Datum: () Doorhalen wat niet van toepassing is
Einde van de herroepingsbepaling
Het hierboven beschreven herroepingsrecht geldt niet indien de rechtshandeling aan
uw zakelijke of beroepsmatige activiteiten kan worden toegeschreven.
(2) Overeenkomst
2.1 De overeenkomst inzake de domeinregistratie komt rechtstreeks tot stand tussen
de klant en de toewijzingsinstantie, dan wel de registrar. MODERN MEDIA HUB geeft voor de klant
in het kader van een uitvoeringssovereenkomst opdracht tot registratie van
domeinende domeinregistratie ten behoeve van de klant in het kader van een
overeenkomst tot dienstverlening, voor zover MODERN MEDIA HUB niet zelf registrar voor het
desbetreffende top-level-domein (TLD) is.
2.2 De top-level-domeinen worden door verschillende organisaties geregistreerd en
beheerd. Voor elk top-level-domein gelden aanvullend op deze Algemene
Voorwaarden. Vraag naar deze voorwaarden indien nodig.
2.3 De voor de domeinregistratie benodigde gegevens worden in een
geautomatiseerde procedure doorgezonden naar de desbetreffende
toewijzingsinstanties. De klant kan pas van een daadwerkelijke toewijzing uitgaan,
wanneer de internetservice onder het gewenste domein ter beschikking is gesteld. Er
kan geen garantie worden gegeven voor de toewijzing van bestelde domeinen.
2.4 De klant gaat ermee akkoord, dat de registratie van een domein kan worden
opgeschort, verwijderd of overgedragen en gaat er tevens mee akkoord, dat de
status van een domeinnaam kan worden gewijzigd, dan wel dat de registratie van de
domeinnaam al dan niet blijvend kan worden geblokkeerd, om (1) fouten van de
registrar of registrerende instantie bij de domeinregistratie te corrigeren, (2) om
geschillen over het geregistreerde domein op te lossen, voorzover dit in
overeenstemming is met een regeling van de ICANN, de registrerende instantie of de
registrar, (3) om de integriteit, veiligheid en stabiliteit van het registratiesysteem van
het desbetreffende top-level-domein te beschermen, of (4) ter naleving van alle
toepasselijke wetten, bestuurlijke voorschriften of eisen, (rechtmatige) verzoeken van
rechtshandhavingsinstanties of andere relevante autoriteiten.
2.5. Een .asia-domein kan alleen worden geregistreerd, als minstens een van de
contactpersonen een rechtspersoon is binnen de .asia Community. MODERN MEDIA HUB stelt al
haar klanten een dergelijk contact gratis ter beschikking. De door MODERN MEDIA HUB
uitgekozen organisatie wordt als technisch contact (Tech-C) voor het domein
ingeschreven en fungeert als CED Contact overeenkomstig nr. 3.1. van de .ASIA
Charter Eligibility Requirement Policies. Het aanwijzen van een individueel CED Contact
door de domeineigenaar of de Admin-C is niet mogelijk.
2.6. Een providerwissel van het domein, die ook een wissel van de registrar tot
gevolg heeft, is op zijn vroegst 90 dagen na de registratie mogelijk.
2.7 Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde
werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan betreft dit slechts een indicatieve
termijn en nooit een fatale termijn.
2.8 De wederpartij verleent aan MODERN MEDIA HUB voor de duur van de overeenkomst en met
inachtneming van het bepaalde in de overeenkomst het exclusieve recht de
toegewezen opdracht te vervullen.
2.9 De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij partijen
uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
2.10 Een overeenkomst voor bepaalde tijd is enkel tussentijds opzegbaar wanneer
het resterende bedrag van de overeenkomst wordt afgekocht.
(3) Producten en diensten van MODERN MEDIA HUB
3.1 De omvang van de afzonderlijke producten en diensten wordt bepaald door de op
het tijdstip van bestelling actuele beschrijving van de producten en diensten.
3.2 De beschikbaarheid van de MODERN MEDIA HUB servers en van de datawegen tot aan het
doorgiftepunt naar het internet bedraagt minstens 96 % gemiddeld per jaar.
3.3 MODERN MEDIA HUB voert ten behoeve van een veilige werking van het net, ter handhaving
van de netintegriteit, de interoperabiliteit van de diensten en de
gegevensbescherming regelmatig onderhoudswerkzaamheden aan haar systemen
uit. Daartoe kan zij haar diensten, met inachtneming van de belangen van de klant,
tijdelijk opschorten of beperken, voorzover gewichtige redenen dit rechtvaardigen.
MODERN MEDIA HUB zal de onderhoudswerkzaamheden, voor zover dit mogelijk is, doorvoeren
op tijden waarop weinig gebruik wordt gemaakt van het internet. Indien langer
durende tijdelijke onderbrekingen of beperkingen van haar diensten noodzakelijk zijn,
zal MODERN MEDIA HUB de klant van tevoren over de aard, omvang en duur van de belemmering
informeren, voor zover dit onder de gegeven omstandigheden objectief mogelijk is en
deze kennisgeving het opheffen van reeds opgetreden onderbrekingen niet zou
vertragen.
3.4 MODERN MEDIA HUB kan haar producten en diensten wijzigen, voor zover dit met
inachtneming van de belangen van de klant en MODERN MEDIA HUB in redelijkheid voor de klant
acceptabel is.
3.5 Voor zover vaste IP-adressen ter beschikking worden gesteld, behoudt MODERN MEDIA HUB
zich het recht voor, het aan de klant toegewezen IP-adres te wijzigen, voor zover dit
om technische of juridische redenen noodzakelijk is.
3.6 MODERN MEDIA HUB kan haar diensten wijzigen, voor zover zulks met het oog op de
belangen van MODERN MEDIA HUB in redelijkheid van de cliënt kan worden gevergd.
3.7 MODERN MEDIA HUB is in alle gevallen gerechtigd, haar diensten met inachtneming van een
redelijke aankondigingstermijn te wijzigen. Tekent de cliënt niet binnen een door
MODERN MEDIA HUB gestelde, redelijke termijn bezwaar tegen de wijziging aan, wordt deze van
kracht. MODERN MEDIA HUB maakt de cliënt er in de wijzigingsaankondiging op opmerkzaam,
dat de wijziging van kracht wordt, wanneer deze geen bezwaar aantekent.
3.8 Voor zover noodzakelijk en redelijk, verleent de klant zijn medewerking bij een
wijziging bv. door een hernieuwde invoer van toegangsgegevens of een eenvoudig
omzetten van zijn systemen.
3.9 Het is verboden servers/omgevingen (geheel of gedeeltelijk) aan anonieme
derden voor gebruik ter beschikking te stellen.
3.10 Het gebruik van servers/omgevingen voor het verlenen van
anonimiseringsdiensten is uitgesloten.
3.11 Bij gebreken gelden de wettelijke garantieregelingen.
3.12 MODERN MEDIA HUB heeft het recht de prijs voor de door haar verleende diensten aan te
passen in geval van wijzigingen in het goedgekeurde projectvoorstel of aanbieding,
onder andere ten aanzien van de opzet, functionaliteit, invulling, methode,omvang,
analyse en/of rapportering die in overleg met of op verzoek van de wederpartij
plaatsvinden.
3.13 MODERN MEDIA HUB heeft het recht extra aanvullingen, werkzaamheden, testen,
besprekingen en/of uitvoeringen die op verzoek van de wederpartij plaatsvinden in
rekening te brengen.
(4) Auteursrechten, eigendomsvoorbehoud
4.1. MODERN MEDIA HUB verleent de klant met betrekking tot de ter beschikking gestelde
software, programma’s of scripts een tijdelijk, tot de looptijd van de bijbehorende
overeenkomst beperkt, eenvoudig gebruiksrecht. Het is niet toegestaan,
gebruiksrechten aan derden toe te kennen. Met name is derhalve een verkoop niet
geoorloofd. De klant zal de kopieën van de ter beschikking gestelde software na
beëindiging van de overeenkomst niet meer gebruiken en deze wissen. Voor open
source programma’s gelden deze bepalingen niet, hierop zijn uitsluitend de
bijbehorende licentievoorwaarden van toepassing.
4.2 Voor het overige zijn de licentiebepalingen van de desbetreffende producenten
van toepassing.
4.3 De door MODERN MEDIA HUB ter beschikking gestelde inhoud, teksten, afbeeldingen,
animaties, film- en audiomaterialen kan de klant tijdens de looptijd van de
overeenkomst uitsluitend ter vormgeving van de contractueel omschreven
internetpresentie gebruiken. Het is niet toegestaan, gebruiksrechten aan derden toe
te kennen. Na beëindiging van de overeenkomst moet dit materiaal worden gewist.
4.4 Hardware en overige goederen blijven eigendom van MODERN MEDIA HUB tot het moment
van volledige betaling van de desbetreffende rekening.
4.5 Alle geleverde en nog te leveren zaken blijven uitsluitend eigendom van
MODERN MEDIA HUB, totdat alle vorderingen die MODERN MEDIA HUB op wederpartij heeft of zal verkrijgen,
volledig zijn betaald.
4.6 Zolang de eigendom van de zaken niet op wederpartij is overgegaan mag deze
de zaken niet verpanden of aan derden enig ander recht daarop verlenen,
behoudens binnen de normale uitoefening van zijn bedrijf. Wederpartij verplicht zich
op het eerste verzoek van de MODERN MEDIA HUB mee te werken aan de vestiging van een
pandrecht op de vorderingen die die wederpartij uit hoofde van doorlevering van
zaken op zijn afnemers verkrijgt of zal verkrijgen.
4.7 Wederpartij is verplicht de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn afgeleverd
met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van MODERN MEDIA HUB te bewaren.
4.8 MODERN MEDIA HUB is gerechtigd de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd
en nog bij wederpartij aanwezig zijn terug te nemen indien wederpartij in gebreke is
met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen of in betalingsmoeilijkheden
verkeert of dreigt te gaan verkeren. Wederpartij zal MODERN MEDIA HUB te allen tijde vrije
toegang verlenen tot zijn terreinen en/of gebouwen ter inspectie van de zaken en/of
ter uitoefening van de rechten van MODERN MEDIA HUB.
(5) Betalingsvoorwaarden
5.1 Gebruiksonafhankelijke vergoedingen dienen van tevoren te worden betaald voor
de volle duur van de overeenkomst, tenzij een kortere afrekenperiode is
overeengekomen. Betalingen door de klant vinden plaats door middel van Euroincasso (core) of door middel van een handmatige banktransactie. De klant verleent
MODERN MEDIA HUB machtiging voor de uitvoering van Euro-incasso (core). MODERN MEDIA HUB verplicht
zich, de daartoe verstrekte geldige machtiging voor de klant in de sectie
klantenservice weer te geven. De verstrekte machtiging geldt ook ten aanzien van
door de klant meegedeelde nieuwe stamgegevens en bankgegevens. MODERN MEDIA HUB zal de
klant de desbetreffende incasso-afschrijving tijdig van tevoren aankondigen (zgn.
Pre-Notification). Deze aankondiging vindt bij eerste incasso-afschrijving minstens vijf
(bank)werkdagen en bij daaropvolgende incasso’s minstens twee (bank)werkdagen
voor de vervaltermijn en incasso door de bank plaats.
5.2 Gebruiksafhankelijke vergoedingen zijn opeisbaar na afloop van de
desbetreffende afrekenperiode. Gebruiksafhankelijke vergoedingen zijn gebaseerd
op de desbetreffende actuele prijslijst die MODERN MEDIA HUB naar redelijkheid vastlegt.
Betalingen door de klant vinden plaats door middel van Euro-incasso (core) of door
middel van een handmatige banktransactie. De klant verleent MODERN MEDIA HUB machtiging
voor de uitvoering van de Euro-incasso. MODERN MEDIA HUB verplicht zich, de daartoe
verstrekte geldige machtiging voor de klant in de sectie klantenservice weer te
geven. De verstrekte machtiging geldt ook ten aanzien van door de klant
meegedeelde nieuwe stamgegevens en bankgegevens. MODERN MEDIA HUB zal de klant de
desbetreffende incasso-afschrijving tijdig van tevoren aankondigen (zgn. PreNotification). Deze aankondiging vindt bij eerste incasso-afschrijving minstens vijf
(bank)werkdagen en bij daaropvolgende incasso’s minstens twee (bank)werkdagen
voor de vervaltermijn en incasso door de bank plaats.
5.3 MODERN MEDIA HUB zet voor elke betalingsprocedure een elektronische factuur gereed.
Factuurtoezending per e-mail geschiedt kosteloos. Indien de klant factuurtoezending
per post verlangt, kan MODERN MEDIA HUB hiervoor een vergoeding van € 2,50 per rekening
verlangen.
5.4 MODERN MEDIA HUB kan de prijzen aan het begin van een volgende looptijd van de
overeenkomst met inachtneming van een redelijke aankondigingstermijn van
tenminste één maand wijzigen. Indien de klant niet binnen de door MODERN MEDIA HUB
gestelde redelijke termijn bezwaar maakt tegen de wijziging, geldt de wijziging als
aanvaard. In zijn wijzigingsaankondiging wijst MODERN MEDIA HUB de klant erop, dat de
wijziging van kracht wordt, indien hij daar geen bezwaar tegen maakt.
5.5 Vorderingen van MODERN MEDIA HUB kan de klant uitsluitend compenseren met onbetwiste
tegenvorderingen of tegenvorderingen die bij vonnis, dat in kracht van gewijsde is
gegaan, zijn vastgesteld.
5.6 Indien de klant in betalingsverzuim geraakt, kan MODERN MEDIA HUB haar diensten
blokkeren.
5.7 Indien de klant gedurende twee opeenvolgende maanden met de betaling van
een niet onaanzienlijk deel van de vergoeding of gedurende een langer dan twee
maanden durende periode met de betaling van een bedrag, dat overeenkomt methet
bedrag van twee maandelijkse vergoeding, in verzuim geraakt, kan MODERN MEDIA HUB de
overeenkomst om gewichtige redenen zonder inachtneming van een
opzeggingstermijn opzeggen. Er is met name ook dan sprake van een gewichtige
reden voor onmiddellijke opzegging zonder opzegtermijn door MODERN MEDIA HUB, indien het
faillissement van de klant is aangevraagd, een faillissement is uitgesproken of
wegens gebrek aan baten is opgeheven.
5.8 In geval van betalingsverzuim kan MODERN MEDIA HUB een vergoeding van de hierdoor
ontstane kosten verlangen. Hetzelfde geldt ten aanzien van de kosten, die ontstaan
wegens terugboekingen die aan de klant te wijten zijn.
5.9 Betaling dient te geschieden binnen 31 dagen na factuurdatum op een door
MODERN MEDIA HUB aan te geven wijze.
5.10 Na het verstrijken van deze fatale betalingstermijn van 31 dagen na de
factuurdatum is de wederpartij, zonder dat verdere sommatie vereist is, in verzuim;
de wederpartij zal dan eenmalig, in het kader van tolerantie, een betalingsaanmaning
toegestuurd krijgen welke ook een termijn van 31 dagen hanteert.
5.11 Na het verstrijken van dit aanmaningstermijn van 31 dagen zullen de volgende
onderstaande kosten aan het lopende facturatiebedrag worden toegevoegd:

 • 15% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de eerste € 2500 van
  de vordering, met een minimum van € 40,-;
 • 10% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de volgende €2500
  van de vordering;
 • 5% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de volgende € 5000
  van de vordering;
 • 1% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de volgende € 190.000
  van de vordering;
 • 0,5% over het meerdere van de hoofdsom met een maximum van € 6775
  Dit is samengesteld in de Wet Incasso Kosten (W.I.K.) welke sinds 1 juli 2012 van
  kracht is.
  (6) Plichten van de klant
  6.1 De klant is verplicht, de noodzakelijke gegevens volledig en correct te vermelden
  en wijzigingen onmiddellijk mee te delen. Dit geldt met name ten aanzien van
  adresgegevens, bankgegevens en het e-mailadres, en in het geval van een
  domeinbestelling eveneens ten aanzien van de onder de paragrafen 6.2.1 tot 6.2.4
  genoemde gegevens
  De klant is verplicht bij de bestelling, overdracht en verwijdering van domeinen, mee
  te werken aan de wijziging van registraties in de databases van de
  toewijzingsinstanties en het wisselen van providers en registrars voor zover dit in
  redelijkheid van hem kan worden verlangd. Hij is verplicht binnen 15 dagen te
  antwoorden bij navraag door MODERN MEDIA HUB of de registrar naar de juistheid van de
  gegevens. Dit betreft in het bijzonder
  6.2.1 naam en postadres, e-mailadres, evenals het telefoon- en evt. faxnummer van
  de domeineigenaar; indien het gaat om een onderneming of een organisatie,
  bovendien de naam van degenen die verantwoordelijk zijn voor het domein
  6.2.2 naam, postadres, e-mailadres, evenals telefoon- en evt. faxnummer van de
  technische conctactpersoon voor het domein
  6.2.3 naam, postadres, e-mailadres, evenals telefoon- en evt. faxnummer van de
  administratieve contactpersoon (Admin-C) voor het domein
  6.2.4 in het geval dat de domeineigenaar een eigen naamserver gebruikt, IPadressen van de primaire en secundaire naamserver met inbegrip van de naamvan
  deze servers.
  6.3 Indien de gegevens, die op grond van de desbetreffende registratievoorwaarden
  dienen te worden verstrekt, onjuist blijken te zijn, kan MODERN MEDIA HUB het domein laten
  verwijderen.
  6.4 Voor zover de klant geen domeineigenaar is en/of persoonsgebonden gegevens
  van derden, in het bijzonder ook die van de Admin-C of technische contactpersonen,
  doorgeeft, informeert hij deze derden over de doorgifte van hun persoonsgebonden
  gegevens en vraagt hij hen om instemming voor het verzamelen, gebruiken,
  doorgeven en openbaar maken van de gegevens ten behoeve van de uitvoering van
  de overeenkomst.
  6.5 De klant verplicht zich toegewezen passwords onmiddellijk te wijzigen. Hij draagt
  de verantwoordelijkheid voor de keuze van veilige passwords en het gebruik
  daarvan. De klant beheerd zijn passwords en andere toegangsgegevens zorgvuldig
  en houdt deze geheim. Hij is verplicht ook voor diensten te betalen, die derden via
  zijn toegangsgegevens en passwords gebruiken of bestellen, voor zover hij hiervoor
  verantwoordelijk kan worden gehouden.
  6.6 De klant is verplicht zijn systemen en programma’s zo in te richten, dat noch de
  veiligheid, noch de integriteit noch de beschikbaarheid van systemen, netten en
  gegevens van MODERN MEDIA HUB of derden hinder ondervinden.
  6.8 De klant maakt back-ups van alle gegevens. Indien herstel van de gegevens op
  de systemen van MODERN MEDIA HUB noodzakelijk is, zal de klant de desbetreffende databases
  nogmaals kosteloos overdragen op de server van MODERN MEDIA HUB.
  6.9 De klant zorgt ervoor, dat zijn domein(en) en inhoud geen inbreuk maken op
  wettelijke voorschriften of rechten van derden.
  6.10 De klant verplicht zich voorts, geen domeinen of inhoud toegankelijk te maken,
  die van extremistische (in het bijzonder rechts-extremistische) aard zijn of
  pornografische, commercieel erotische, gewelddadige, geweld verheerlijkende,
  racistische, discriminerende, opruiende of voor minderjarigen schadelijke inhoud
  weergeven, noch domeinen of inhoud die oproepen tot het plegen van strafbare
  feiten of handleidingen daartoe vormen. Dit geldt ook indien dergelijke inhoud door
  middel van hyperlinks of andere verbindingen, die de klant op Websites van derden
  plaatst, toegankelijk wordt gemaakt.
  6.11 Het gebruik van de MODERN MEDIA HUB diensten voor de verspreiding van schadelijke
  programma’s of oneigenlijk gebruik door botnets, voor de verzending van
  spamberichten of voor phishing, voor schendingen van merk- en auteursrechten, dan
  wel piraterij, voor frauduleuze of misleidende praktijken, productvervalsing of enige
  andere gedraging waardoor het toepasselijk recht wordt geschonden, is verboden.
  (7) Rechtsgevolgen bij schendingen en bedreigingen
  7.1. MODERN MEDIA HUB kan diensten blokkeren, als systemen niet functioneren of reageren
  zoals zij dit onder normale omstandigheden doen en daardoor de veiligheid, de
  integriteit of de beschikbaarheid van systemen, netten en gegevens van MODERN MEDIA HUB of
  derden in de zin van paragraaf 6.6 worden gestoord. Dit geldt ook dan, als MODERN MEDIA HUB
  op grond van objectieve aanwijzingen het vermoeden heeft van een dergelijke
  storing. Voor alle duidelijkheid wordt vermeld, dat deze regeling ook geldt voor
  zogenaamde Denial of Service aanvallen (hierna te noemen DoS-aanvallen), die de
  klant via zijn server/omgeving uitvoert of waarvoor de server/omgeving van de klant
  door derden wordt gebruikt. Bij een opzettelijk handelen van de klant kan MODERN MEDIA HUB
  de overeenkomst onmiddellijk zonder inachtneming van een opzegtermijn
  beëindigen.
  7.2 Indien een server herhaaldelijk het doel is van DoS-aanvallen en een herhaling te
  verwachten is, kan MODERN MEDIA HUB de overeenkomst na een waarschuwing onmiddellijk
  zonder opzegtermijn beëindigen, als er voor MODERN MEDIA HUB geen redelijkerwijs van haar te
  verlangen mogelijkheid bestaat, een einde te maken aan de te verwachten
  toekomstige DoS-aanvallen of de uitwerking daarvan op andere systemen.
  7.3 . Indien derden aannemelijk maken, dat inhoud of domeinen inbreuk maken op
  hun rechten, of als het op grond van objectieve aanwijzingen als waarschijnlijk kan
  worden aangenomen, dat rechtsregels worden geschonden door domeinen of
  inhoud, kan MODERN MEDIA HUB de inhoud blokkeren zolang de schending of het geschil met
  de derde over de schending voortduurt.
  7.4 Indien de eventuele schending door een domein geschiedt, kan MODERN MEDIA HUB ook
  maatregelen treffen die het domein onbereikbaar maken. In gevallen, waarin de
  schending door een domein op grond van objectieve aanwijzingen vast lijkt te staan,
  kan MODERN MEDIA HUB de overeenkomst onmiddellijk opzeggen zonder inachtneming van een
  opzegtermijn.
  7.5 Bij het aanbieden en weergeven van inhoud als bedoeld in paragraaf 6.10 kan
  MODERN MEDIA HUB in plaats van enkel een blokkering uit te voeren, ook een onmiddellijke
  opzegging zonder opzegtermijn uitspreken.
  7.6 Indien de klant handelt in strijd met een verbod zoals opgenomen in paragraaf
  6.11, kan MODERN MEDIA HUB de diensten blokkeren.
  7.7 MODERN MEDIA HUB kan op grond van objectieve criteria de aan haar klanten gerichte emails weigeren, als zij gegronde redenen heeft om aan te nemen, dat een e-mail
  schadelijke software bevat, de afzenderinformatie onjuist of verborgen is of het gaat
  om ongevraagde of verborgen commerciële communicatie.
  7.8 MODERN MEDIA HUB’s recht op betaling blijft voortbestaan, zolang om vorenstaande redenen
  een dienst is geblokkeerd.
  7.9 Bovendien kan MODERN MEDIA HUB bij verwijtbare schendingen van de verplichtingen op
  grond van paragraaf 6 een vast bedrag aan schadevergoeding van € 75,00 van de
  klant verlangen. Partijen behouden het recht een lagere of hogere schade aan te
  tonen.
  7.10 De domeineigenaar vrijwaart MODERN MEDIA HUB, de registrar, het register en de Internet
  Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN), evenals hun wettelijke
  vertegenwoordigers, medewerkers, agenten en overige met hen gelieerde personen,
  van vergoedingsaanspraken vorderingen van derden tot schadevergoeding van, van
  welke aard dan ook, die voortvloeien uit de registratie van het domein. Deze
  verplichting blijft voortbestaan na afloop van de registratieovereenkomst.
  (8) E-Mail
  MODERN MEDIA HUB behoudt zich ten aanzien van e-mails het recht voor, de omvang van in- en
  uitgaande berichten te beperken, voor zover dit in redelijkheid voor klanten
  acceptabel is.
  (9) Vrijwaring
  De klant vergoedt aan MODERN MEDIA HUB alle schade, die uit schending van de vorenstaande
  regelingen ontstaat, voor zover hij hiervoor verantwoordelijk kan worden gehouden.
  De schadevergoeding omvat ook de redelijke kosten voor een noodzakelijk te voeren
  verweer in een procedure. MODERN MEDIA HUB informeert de klant onmiddellijk, indien zij zelf of
  een derde dergelijke aanspraken geldend maakt en geeft de klant de gelegenheid
  hierop inhoudelijk te reageren.
  (10) Aansprakelijkheid van MODERN MEDIA HUB
  10.1 MODERN MEDIA HUB is uitsluitend aansprakelijk voor schade in geval van opzet en grove
  nalatigheid van MODERN MEDIA HUB of een van haar hulppersonen. Indien MODERN MEDIA HUB of een van
  haar hulppersonen een wezenlijke contractuele verplichting (kardinale verplichting)
  schendt op een wijze die het doel van de overeenkomst in gevaar brengt, is
  aansprakelijkheid beperkt tot de typische schade, die MODERN MEDIA HUB bij het sluiten van de
  overeenkomst in redelijkheid en billijkheid heeft kunnen voorzien, tenzij de schending
  van de verplichting opzettelijk of grof nalatig geschiedt.
  10.2 Deze beperking geldt niet bij dood, letsel en/of gezondheidsschade en bij
  aansprakelijkheid op grond van productaansprakelijkheid.
  10.3 Voor zover de klant een ondernemer, een publiekrechtelijk rechtspersoon of een
  publiekrechtelijk fonds is, is aansprakelijkheid, behalve in het geval van opzet of
  grove nalatigheid, beperkt tot de som van de contractuele vergoedingen, die de klant
  in een periode van twee jaar voor het intreden van de schadeveroorzakende
  gebeurtenis in het kader van de concrete overeenkomst aan MODERN MEDIA HUB heeft betaald.
  (11) Looptijd van de overeenkomst, opzegging
  11.1 Voor zover uit het concrete aanbod niet anders blijkt, wordt de overeenkomst
  steeds automatisch met de eerste looptijd van de overeenkomst verlengd, zolang hij
  niet door een van beide partijen met een termijn van een maand tegen het einde van
  de desbetreffende looptijd wordt opgezegd. Indien de eerste looptijd van de
  overeenkomst langer is dan een jaar, wordt de overeenkomst daarna telkens met
  een jaar verlengd.
  11.2 De overeenkomst kan ook rechtsgeldig via de post of e-mail worden opgezegd,
  voor zover deze mogelijkheid beschikbaar is. Voor het overige dienen opzeggingen
  schriftelijk te geschieden, waarbij het toezenden als scan voor de inachtneming van
  dit vereiste voldoende is.
  11.3 Verwijderopdrachten voor domeinen dienen te worden ondertekend door de
  domeineigenaar of de Admin-C.
  11.4 Indien de klant bij een opzegging niet tevens de verwijdering van een domein in
  opdracht geeft, kan MODERN MEDIA HUB het domein na de beëindiging van de overeenkomst en
  na afloop van een redelijke termijn aan de verantwoordelijke toewijzingsinstantie
  teruggeven. MODERN MEDIA HUB wijst er hierbij op, dat in dit geval een vergoedingsplicht van de
  klant jegens de toewijzingsinstantie kan blijven bestaan.
  11.5 Alternatief kan MODERN MEDIA HUB het domein na afloop van een redelijke termijn ook
  laten verwijderen.
  11.6 Indien MODERN MEDIA HUB een overeenkomst op gerechtvaardigde gronden beëindigt,
  vanwege betalingsverzuim of om gewichtige redenen, kan MODERN MEDIA HUB na een redelijke
  termijn tot verwijdering van het desbetreffende domein overgaan, voor zover deklant
  geen andere aanwijzing heeft gegeven.
  (12) Bevoegd gerecht, toepasselijk recht
  12.1 Op deze Algemene Voorwaarden en eventuele nadere overeenkomsten is
  Nederlands recht van toepassing.
  12.2 De bepalingen in de Algemene Voorwaarden, de Product Specifieke
  Voorwaarden en de Overeenkomst bepalen gezamenlijk de rechtsverhouding tussen
  Partijen en komen in de plaats van alle eerder gemaakte afspraken of uitlatingen van
  MODERN MEDIA HUB ter zake van het onderwerp van de Overeenkomst en leveren daardoor
  uitsluitend bewijs. Indien bepalingen in de Product Specifieke Voorwaarden strijdig
  zijn met bepalingen in de Algemene Voorwaarden, gelden de bepalingen in de
  Algemene Voorwaarden.
There are no products